Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onderhavige voorwaarden zijn de algemene voorwaarden voor alle werkzaamheden uitgevoerd voor S&T - Reno BV met maatschappelijke zetel te 2960 Sint Job int Goor, kerkhofstraat 99 en gekend in de KBO onder het nummer BE 0778 772 220 hierna genoemd ‘de aannemer’.


Artikel 1: Algemeen

Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst. Afwijking van deze voorwaarden kan slechts geldig zijn in zoverre zij uitdrukkelijk werd aanvaard door de aannemer.

De aannemer is niet verantwoordelijk voor alle aangelegenheden betreffende administratieve vergunningen. De klant bevestigt in bezit te zijn van alle wettelijke toelatingen voor de uitvoering van de werkzaamheden.


Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

De offertes van de aannemer zijn gebaseerd op door de klant verstrekte gegevens en zijn behoudens andersluidend beding 30 dagen geldig.

De offerte wordt een geldige overeenkomst van zodra zij ondertekend is door een persoon bevoegd om de aannemer in rechte te verbinden. Het aanvangen van de werken zoals vermeld op de offerte wordt eveneens als een stilzwijgende instemming van de klant beschouwd.


Artikel 3 : Veiligheidscoördinatie

Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte wordt overhandigd, niet begrepen in de offerteprijs.


Wijzigingen en meerwerken

5.1. Wijziging aan de oorspronkelijke overeenkomst
Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst moet schriftelijk worden overeengekomen. Indien deze schriftelijke overeenkomst niet voorhanden is, zal er onweerlegbaar vermoeden van instemming zijn met de uitvoering van deze werken door de loutere uitvoering ervan. Indien de klant niet reageert op de eventuele schriftelijke wijzigingsvoorstellen van de aannemer binnen de drie dagen na verzending, worden deze nieuwe wijzigingen geacht te zijn aanvaard. Artikel 1793 BW is niet van toepassing indien de toepassing ervan onverenigbaar zou zijn met onderhavige clausule.

5.2. Meerwerken
Onder meerwerk wordt verstaan elke wijziging aan de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering, elke handeling, levering, werk of verandering van hoeveelheden die niet in de offerte beschreven is.

Indien de klant een opdracht verleent om werken uit te voeren zonder dat de aannemer kennis heeft van alle relevante informatie op het ogenblik van de offerte, dan aanvaardt de klant om de aannemer te vergoeden voor alle meerwerken die voortvloeien uit het later ter kennis krijgen van deze informatie. Alle meerwerken die voortvloeien uit deze ongekende relevant informatie worden aangerekend in regie.


Artikel 6: Prijzen en betaling

Alle prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro, inclusief BTW en andere taxen. Er wordt wel voorbehoud gemaakt voor eventuele typfouten of materiële vergissingen.

De prijzen worden aangerekend ofwel tegen vaste prijs, ofwel in regie.
De aannemer zal de producten en diensten factureren overeenkomstig de modaliteiten in deze algemene voorwaarden, dan wel de offerte. Indien deze voorwaarden of de offerte geen vermeldingen bevatten, dan worden de producten en diensten gefactureerd als volgt:

1. het voorschot bij ondertekening van de bestelbon/offerte, dit voorschot bedraagt de waarde van de in de offerte vermelde materialen (met een minimum van 30%),
2. het resterende saldo volgens de vordering van de werken


Artikel 7: Uitvoering van de overeenkomst en uitvoeringstermijnen

7.1.
De termijn van uitvoering wordt slechts definitief gegeven na ontvangst van het akkoord van de klant. De uitvoeringstermijn kan ook niet aanvangen voordat de klant gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.
7.2.
De uitvoeringstermijn is steeds indicatief. De klant kan geen schadevergoeding vragen wegens vertraging van de werkzaamheden, noch een ontbinding van de overeenkomst vragen.
7.3.
Wijzigingen aan de overeenkomst (zoals omschreven in art. 3) doen de uitvoeringstermijn vervallen.
7.4.
De klant is verantwoordelijk voor het voorzien en verwijderen van alle signalisatie en borden.


Artikel 8: Facturatie en betaling

8.1.
Tenzij anders bepaald, zijn facturen betaalbaar 7 kalenderdagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige betaling door de klant heeft de aannemer, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de betaling van een interest overeenkomstig (a) de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van betalingsachterstand in commerciële transacties indien de Klant niet de hoedanigheid van consument heeft of (b) de wettelijke interestvoet indien de Klant de hoedanigheid van consument heeft, evenals op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag met een minimum van 150 EUR. Voor elke aanmaning die per post wordt verstuurd, is een vergoeding van 7,5 EUR verschuldigd.

Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van alle facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens de klant.

8.2.
Elke klacht betreffende een factuur moet binnen acht kalenderdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur door middel van een aangetekend schrijven aan de aannemer worden bezorgd. Na deze periode zal geen enkele betwisting meer aanvaard worden.

8.3.
Bij niet-betaling van een factuur heeft de aannemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten. De niet-betaling van het voorschot vermeld onder art. 6.1 verleent de aannemer het recht om de overeengekomen werkzaamheden en de overeengekomen uitvoeringstermijnen uit te stellen.

8.4.
Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst onze eigendom en is de klant er slechts de houder van. De aannemer mag zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan de aannemer gedelgd heeft.

Bij een beroep op het recht op terugneming mag de aannemer de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van zijn schade.

Wanneer de aannemer dit recht uitoefent, brengt hij de klant hiervan bij aangetekende brief op de hoogte en wordt die geacht hiervan kennis te hebben op de tweede werkdag na de verzending ervan.


Artikel 9 : Beëindiging van de overeenkomst

Een beëindiging van de overeenkomst, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken, is slechts mogelijk mits uitdrukkelijk akkoord, waarbij de klant steeds zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 20 % van de totale aannemingssom incl. BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming.

Indien de aannemer zelf de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons. Indien artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek door de klant zou worden ingeroepen, wordt de post van al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 10 % van de afgezegde werken


Artikel 10 : oplevering(en)

Zodra de werken beëindigd zijn dient de opdrachtgever over te gaan tot de voorlopige oplevering van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de voorlopige oplevering te weigeren.

Als de opdrachtgever nalaat aan deze oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen binnen de 15 dagen na hierom verzocht te zijn, wordt de voorlopige oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze periode van 15 dagen.

De voorlopige oplevering houdt de goedkeuring in door de opdrachtgever van de werken die worden opgeleverd en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken uit.

De definitieve oplevering gebeurt 3 maanden na de voorlopige oplevering zonder enige formaliteit dan het verstrijken van de termijn.


Artikel 11: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de aannemer kan slechts in gedrang komen indien de klant de aannemer onverwijld en deugdelijk in gebreke heeft gesteld overeenkomstig art. 8.2 waarbij de klant de aannemer een redelijke termijn heeft gegund om aan de tekortkoming te verhelpen, en de aannemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

De aannemer is niet aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien de aannemer is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook als deze te goeder trouw zijn verstrekt.

De aannemer is in geen geval aansprakelijk voor:

  1. indirecte schade
  2. schade die het factuurbedrag overstijgt dan wel het plafond van 25.000 EUR (zijde het laagste bedrag van beiden),
  3. schade tijdens het vervoer/transport,
  4. door de opdrachtgever en/of derden toegebrachte schade,
  5. schade ingevolge foutieve/onvolledige informatie, en/of
  6. het niet-naleven door de opdrachtgever van wettelijke of andere verplichtingen

Artikel 12 : overdracht van risico’s

De door de artikelen 1788 en 1789 van het B.W. beoogde overdracht van risico’s vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken of de levering van de materialen , goederen of installaties vordert.


Artikel 13: Intellectuele eigendom

Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven eigendom van de aannemer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.


Artikel 14: Privacy en persoonsgegevens

Alle persoonlijke gegevens die worden verstrekt door de klant worden uitsluitend gebruikt voor het verwezenlijken van opdrachten die de klant heeft toevertrouwd aan de aannemer. Deze gegevens zijn beveiligd ter bescherming en garantie tegen diefstal, hacking, vernietiging of falsificatie.

De gegevens van de klant zijn alleen toegankelijk door personen die gemachtigd zijn ze te verwerken en dit uitsluitend in het kader van de opdrachten die de klant heeft toevertrouwd.


Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen voortvloeiend uit of met betrekking tot de overeenkomst zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, Afdeling Mechelen

Uw partner voor renovatie van verwarming, badkamers, airconditioning en waterbehandeling.

Info

Algemene voorwaarden
BTWnr: BE 0778 772 220